Podivínská 1559, 691 02 Velké Bílovice
1 2 3 4 5

Informace o monitorování prostor

Prostor provozovny na adrese Podivínská 1559, 691 02 Velké Bílovice je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Správcem zpracování je SYNPRO, s.r.o. Informace o kamerovém systému je možno získat u pověřené osoby p. McLeod na telefonním čísle 604 462 942 nebo na e-mailové adrese marketing@synpro.cz.

INFORMACE A PŘÍSTUP
K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Správce

SYNPRO, s.r.o.

se sídlem: Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 29228298
Kontaktní údaje správce:
email: kosutek@synpro.cz
tel.: +420 777 044 011

Účel zpracování osobních údajů

Výkon podnikatelské činnosti správce dle jeho oprávnění k podnikání, zejména v oblasti prodeje zemědělské techniky a servisních služeb v této oblasti

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

Smluvní strany smlouvy uzavřené se správcem
Zaměstnanci správce
Návštěvníci webových stránek správce
V ostatních případech na základě souhlasu uděleného dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecné ochraně osobních údajů č. 2016/679

Úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů po dobu účinnosti uzavřených smluv, po jejich ukončení dle platné právní úpravy, v rámci uděleného souhlasu dle čl. 7 výše uvedeného nařízení nebylo dohodnuto jinak.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel. Učinit tak je možno podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány. Pokud jsou osobní údaje
zpracovány, získání přístupu spolu s následujícími informacemi o:
● účelech zpracování;
● kategoriích dotčených osobních údajů;
● příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
● plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke
stanovení této doby;
● existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva
vznést námitku proti tomuto zpracování;
● právu podat stížnost u dozorového úřadu;
● veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
● tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu
a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat
přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Právo na opravu
Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu. S
přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz
Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
● osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
● byl odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování;
● osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
● osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
● osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je
nezbytné pro:
● splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se
na správce vztahuje;
● pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování
Právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
● přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce
mohl přesnost osobních údajů ověřit;
● zpracování protiprávní a omezení jejich použití;

● správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem
subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo
právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.
Právo na přenositelnost údajů
Právo, aby správce předal osobní údaje subjektu zpracované automatizovaně na základě souhlasu jinému správci ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu tohoto práva na přenositelnost údajů
právo subjektu na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné.
Jak může subjekt svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním
správce na výše uvedené poštovní adrese a kontaktech správce.
Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů může subjekt podat stížnost, a to písemně na výše uvedenou
poštovní adresu správce, a to i osobně v sídle správce. Ze stížností musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím
předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Lhůta na
vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění.
Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochorova 27, 170 00
Praha 7, Česká republika.